BALLINA

Mirë se erdhët në portalin e AMMK!

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës (AMMK). Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. AMMK nuk është vetëm një institucion qeveritar, por një vend ku ju mund të gjeni shumë informata për mjedisin e Kosovës dhe mund t'i parashtroni pyetjet dhe shqetësimet tuaja për mbrojtjen e mjedisit. më shumë

Merren në mbrojtje ligjore edhe 13 monumente natyrore në territorin e komunës së Gjilanit

Kuvendi Komunal i Komunës së Gjilanit, në mbledhjen e mbajtur me datën 24.12.2020, ka miratuar vendimet për marrjen në mbrojtje të trembëdhjetë zonave të reja natyrore në territorin e kësaj komune. Deri tek ky vendim ka ardhur pas iniciativës së Institutit te Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës. IKMN në kuadër të realizimit të detyrave programore të tij në bashkëpunim me komunën e Gjilanit gjatë vitit 2019 kishte përfunduar projektin e evidentimit të trashëgimisë natyrore në territorin e kësaj komune. Në kuadër të këtij aktiviteti pas hulumtimeve paraprake në terren janë përzgjedhur për tu marrë në mbrojtje disa zona me vlera natyrore të karakterit botanik, hidrologjik, speleologjik dhe peizazhor, që dallohen me karakteristika të veçanta. më shumë

Publikohet raporti i treguesve mjedisorë

“Mjedisi i Kosovës 2020, Raport i treguesve mjedisorë”, është publikimi i parë i këtij lloji që e bënë vlerësimin e gjendjes së mjedisit bazuar në listën kombëtare të treguesve mjedisorë, që përfshin periudhë më të gjatë kohore. Në hartimin e raportit janë përdorur metodologji standarde që zbatohet nga organizata të Bashkimit Evropian sikurse janë OECD, Agjencia e Mjedisit të Evropës, EUROSTAT apo organizata tjera. Po ashtu janë përdorur tregues, zhvillimi dhe përpunimi i të cilëve është e bazuar në metodologji që janë të përcaktuar nga këto organizata.më shumë