BALLINA BreadCrumbTrailer Instituti për Planifikim Hapësinor BreadCrumbTrailer Edukimi dhe Trajnimi

Edukimi dhe Trajnimi

Edukimi Universitar
Hulumtuesit e Institutit marrin pjesë aktive në programe te edukimit universitar.

Trajnimi i ekspertëve
Instituti mund të organizojë edhe kurse të ndryshme trajnimi për ekspertë dhe për njerëzit që punojnë në fushën e planifikimit hapësinor.

Tjetër
Ne gjithashtu mund të organizojmë ligjërata profesionale dhe ngjarje tjera që ndërlidhen me fushën e planifikimit hapësinor.