BALLINA BreadCrumbTrailer Për ne BreadCrumbTrailer Themelimi

Themelimi

Në kuadër të plotësimit të infrastrukturës institucionale dhe ngritjes së efektivitetit dhe rezultateve në mbrojtjen e mjedisit MMPH është përforcuar edhe më një Institucion mjaft të rëndësishëm dhe premtues, Agjencia e Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit (AKMM) e cila pritet që të plotësoj zbrazëtirat ekzistuese në ciklin e përgjithshëm të menaxhimit mjedisor.

AKMM është themeluar me ligjin për mbrojtjen e mjedisit ( 2003/9, neni 39, pika 1 )

" ...si institucion në kuadër të MMPH, për kryerjen e punëve administrative, profesionale, mbështetëse shkencore dhe kërkimore në fushën e mbrojtjes së mjedisit, zonave të mbrojtura të natyrës, të diversitetit biologjik...".

Fillimisht organizimi i Agjencisë është bërë me Udhëzim Administrativ nr. Rendor 25, nr. Protokollit 22/03.

Me 06.06.2006 nga KELP është emëruar Kryeshefi Ekzekutiv.

Me vendimin e Ministrit të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor nr. Rendor 03/07, nr. Protokolli 38 të datës 05.06.2006, është funksionalizuar AKMM dhe është kompletuar stafi me personel adekuat.

Personeli është marrë nga MMPH, duke u bërë lëvizshmëri e brendshëm e stafit në përputhje me Rregulloren nr. 2001/19 Mbi Degën e Ekzekutivit të Institucioneve të Vetëqeverisjes së Kosovës.

Mirëpo, për shkak të problemeve dhe pengesave të caktuara administrative, financiare, kadrovike etj, AKMM ka mund të filloj funksionin e saj të plotë, vetëm në Qershor 2007.


 

Në vitin 2011, në kuadër të riorganizimit të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë bazuar në Planin Strategjik Zhvillimor 2010-2014 të MMPH-se dhe në vendimin e Qeverisë së Kosovës  Nr. 09/26, Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë, Dardan Gashi ka nënshkruar Udhëzimin Administrativ Nr.13, për Strukturën Organizative dhe Përgjegjësitë e Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës.

Sipas këtij udhëzimi administrative AMMK është e organizuar në Institute, Drejtori, Divizione, Sektorë dhe Njësi. Institutet në kuadër të AMMK-së janë: Instituti për Mbrojtjen e Natyrës së Kosovës, Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës dhe Instituti i Planifikimit Hapësinorë, ndërsa Drejtoritë në kuadër të AMMK-së janë: Drejtoria e Monitorimit, Vlerësimit dhe Raportimit Mjedisor dhe Drejtoria e Parqeve Kombëtare.

 

Për më shumë shiko udhezimin administrativ për riorganizimin e AMMK-së