BALLINA BreadCrumbTrailer Për ne BreadCrumbTrailer Detyrat dhe Përgjegjësitë

Detyrat dhe Përgjegjësitë

Agjencia e Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit ka mision: Monitorimin e gjendjes së mjedisit dhe të natyrës; Krijimin dhe udhëheqjen e bazës së të dhënave dhe sistemin e informimit në mjedis; te jep mendime profesionale në procedurën e miratimeve të planeve menaxhuese për zonat e mbrojtura të natyrës; Propozon zgjidhjet profesionale tekniko-teknologjike për parandalimin dhe zvogëlimin e ndotjes së mjedisit dhe natyrës; Përgatitë plane dhe programe në fushën e mbrojtjes së mjedisit; Përcjell zbatimin e planeve të veprimit në mjedis; Jep mendimin profesional në planet hapësinore dhe urbanistike; Përgatitë raportin për gjendjen e mjedisit; Jep mbështetje shkencore dhe të tjera për përgatitjen e masave të mbrojtjes së mjedisit, llojllojshmërisë biologjike dhe natyrës; Përgatitë programe dhe materiale edukative për ngritjen e ndërgjegjes publike për mjedisin.

Përmbushja e këtij misioni do të realizohet duke marrë pjesë, nxitur dhe bashkërenduar veprimtaritë, të cilat çojnë në zhvillim dhe mirëqenie afatgjate, duke mbrojtur mjedisin dhe sensibilizuar opinionin publik .

AKMM ka edhe këto detyra dhe përgjegjësi:  

•  Te siguroj informacionin e duhur për administratën, Qeverinë dhe Kuvendin e Kosovës, që politika e mbrojtjes së mjedisit të zbatohet;

•  Te zhvilloj dhe koordinoj sistemin unik të informimit për mbrojtjen e mjedisit të lidhur me sistemin e përcjelljes së gjendjes së mjedisit në Kosovë si dhe të mbledh shënimet për mjedisin;

•  Te vendosë dhe të mbajë qendrat referente me bazat e shënimeve, lidhur me përcjelljen e mjedisit (shënimet socio-ekonomike, presionet në mjedis, gjendjen dhe kualitetin e mjedisit);

•  Te zhvilloj procedurat për përpunimin e shënimeve të grumbulluara për mjedisin dhe vlerësimin e tyre (modelimin, prezantimin dhe paraqitjen vizuele);

•  Te kryej punët profesionale - këshillëdhënëse gjatë përcaktimit të përmbajtjes, metodologjisë dhe mënyrës të përcjelljes të gjendjes së mjedisit, përcaktimin, mbajtjen dhe përcjelljen e projekteve dhe programeve për mbrojtjen e mjedisit;

•  Te avancoj dhe krahasojë cilësinë e të dhënave për mjedisin;

•  Te hartoj raporte për gjendjen e përgjithshme të mjedisit në Kosovë, si dhe të raportojë për sektorët kryesor (ajrin, tokën, ujin, llojshmërinë biologjike, ndryshimet klimatike);

•  Te hartoj raporte për lëmenj të caktuar për mbrojtjen e mjedisit siç janë rajonet me radioaktivitet të shtuar, cilësia e mjedisit, shëndeti dhe ngjashëm;

•  Te ndihmoj organet e administratës në zhvillimin e formave të reja të politikës për mbrojtjen e mjedisit dhe përcjelljen e zbatimit të planeve dhe programeve për mbrojtjen e mjedisit

•  Te bashkëpunoj me institucionet dhe organizmat tjerë të Bashkimit Evropian për mbrojtjen e mjedisit;

•  Te bashkëpunoj me personat juridik e fizik, organizmat ndërkombëtar, institucionet dhe shoqatat në hartimin dhe realizimin e projekteve dhe programeve për mbrojtjen e mjedisit;

•  Te sigurojë dërgimin dhe qasjen në informata për mjedis duke shfrytëzuar teknologjitë moderne dhe standardet e komunikimit në pajtim me kërkesat evropiane;

Te sigurojë qasjen në të gjitha informacionet për mjedisin e Kosovës dhe të mundësojë shfrytëzimin dhe këmbimin e tyre si dhe detyra tjera të caktuara me ligj.