BALLINA BreadCrumbTrailer Arkivi - Lajme

Arkivi - Lajme

Shqyrtimi Publik i Draft Dokumentit të Planit Rregullues për Zaplluxhe në Parkun Kombëtar “Sharri”

Duke u bazuar në Ligjin për Planifikim Hapësinore, dokumenti Planin Rregullativ për Zaplluxhe është në fazën e diskutimit publik. Në kuadër të këtij procesi, MMPH pret angazhimin e të gjithë të interesuarve, në mënyrë të veçantë të ekspertëve, shoqatave të ndryshme, përfaqësuesve të komunave pjesëmarrëse dhe qytetarëve, që me komente dhe rekomandime të ndihmojnë në plotësimin e dokumentit final.më shumë

Pragu i informimit për ndotje të ajrit

Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës bazuar në nenin 24 dhe 25 të Ligjit për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja (Nr.03/L-160) mbi informimin e publikut për cilësinë e ajrit, dhe duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ për Normat e Cilësisë së Ajrit (UA 02/2011), përkatësisht në Shtojcën VIII e cila parasheh edhe pragjet e informacionit për PM10 dhe për ndotës tjerë për periudhën 24 orëshe, informon publikun e gjerë që gjatë 24 orëve të fundit ka pasur tejkalime të Vlerave Maksimale të Lejuara për PM10 në disa nga lokacionet matëse dhe si pasojë cilësia e ajrit ka qenë e dobët. Në mënyrë specifike AMMK informon se pragu i obliguar informimit për parametrin PM10 (100 ug/m3 për 24 orë) i përcaktuar sipas Shtojcës VIII të Udhëzimin Administrativ për Normat e Cilësisë së Ajrit, është tejkaluar në stacionet matëse në Drenas, Prishtinë (IHMK), Obiliq dhe Gjilan, ndërsa në stacionet matëse në Mitrovicë dhe Han i Elezit ka qenë në kufijtë e pragut të informacionit. më shumë

Ekipi i Fondacionit Kosovar të Mijëvjeçarit ka vizituar Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës

Një ekip nga stafi nacional dhe ekspertët ndërkombëtarë të Fondacionit Kosovar të Mijëvjeçarit ka vizituar Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës për tu njohur më afër me punën e këtij institucioni, nevojat dhe mundësitë për përfitime më efikase nga projekti.Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës është një nga partnerët kryesorë në zbatimin e projekteve të Fondacionit Kosovar të Mijëvjeçarit (Milenium Foundation Kosovo-MFK). më shumë

Si mundë të qaseni në të dhënat për cilësi të ajrit?

Meqenëse jemi në sezonin kur tejkalimet e normave të cilësisë së ajrit janë më të shpeshta dhe interesimi i mediave dhe publikut për të marrë informacion për këto tejkalime është në rritje, Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës ju njofton për mundësitë e qasjes në të dhënat për cilësi të ajrit. Sikurse është njoftuar edhe më herët Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, ka lansuar sistemin për raportimin online të rezultateve të cilësisë së ajrit që monitorohet nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Në sistemin e të dhënave për cilësi të ajrit në kohë reale mundë të qaseni duke klikuar direkt në linkun e sistemit të të dhënave për cilësi të ajrit në ueb faqen e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës http://ihmk-rks.com/t/?page=1,5 dhe përmes ueb faqes së Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës http://ammk-rks.net/.më shumë

Gjendja e llojeve të rralla të faunës në Parqe Kombëtare është e mirë dhe mbahet nën kontroll

Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, përmes Institutit për Mbrojtjes së Natyrës dhe Drejtorive për Administrimin e Parqeve Kombëtare, me shqetësim kanë ndjekur raportimet e ditëve të fundit për gjuetinë e llojeve të egra të faunës në territorin e Parkut Kombëtarë “Sharri”. Raportimet nga Klan Kosova, që bazohen në deklarata nga individë të ndryshëm dhe disa organizata joqeveritare për gjuetinë ilegale në territorin e PK Sharri, janë spekulative dhe nuk janë bazuar në fakte dhe argumente konkrete. DAPK “Sharri” dhe Instituti për Mbrojtjen e Natyrës, vazhdojnë të bëjnë monitorimin e gjendjes së faunës së egër përmes vizitave të rregullta në terren dhe përmes kamerave kurth. Raportet dhe informatat nga terreni dhe nga regjistrimet e kamerave kurth flasin për gjendje të mirë të faunës dhe posaçërisht të llojeve të rrezikuara të gjitarëve, prania e të cilave në territorin e Parqeve Kombëtare është evidentuar në numër më të madh se sa në vitet paraprake. më shumë

previous

1-5 Nga 369

next