BALLINA BreadCrumbTrailer Arkivi - Lajme

Arkivi - Lajme

Kërcënohet rojtari i natyrës së DAPK “Sharri”

Gjatë ditës së vikendit në kuadër të kryerjes së aktiviteteve rutinë në terren bazuar në Planin e Punës një ekip i Drejtorisë për Administrimin e Parkut Kombëtare "Sharri", ka realizuar një vizitë në zonën e Gurit të Zi. Qëllimi i vizitës ishte parandalimi i prerjeve dhe gjuetisë ilegale që kohe pas kohe janë evidente në këtë zonë, e sidomos gjatë ditëve të vikendit. Kontrolla e terrenit ka zgjatur nga ora 05.00 e mëngjesit deri ne ora 10.00 dhe gjatë kësaj kohe nuk është vërejtur ndonjë aktivitet ilegal.Pas kthimit nga tereni në orët e mbrëmjes një nga rojtarët e natyrës, që ishte pjesë e ekipit të kontrollit të terrenit ka pranuar një thirrje telefonike nga një person me inicialet B.G. nga Prizreni i cili pa asnjë arsye ka kërcënuar rojtarin e natyrës. më shumë

Macja e egër është lloj strikt i mbrojtur dhe gjuetia e saj ndalohet me ligjet në fuqi

Instituti për Mbrojtjen e Natyrës së Kosovës me shqetësim ka marrë lajmin për vrasjen e një maceje të egër (Felis Sylvestris), në rajonin e Ferizajt e cila bënë pjesë në listën e llojeve të egra vendore strikt të mbrojtura. Fillimisht kjo mace e egër ishte identifikuar gabimisht si Rrëqebull (Lynx Lynx Balkanicus). Menjëherë pas marrjes së informatës Instituti për Mbrojtjen e Natyrës së bashku me Inspektoratin e MMPH-së, janë angazhuar për të ndërmarrë masat e duhura sipas legjislacionit në fuqi. Mirëpo paraprakisht Agjencioni i Pyjeve të Kosovës, në bazë të kompetencave që ka bazuar në Ligjin për Gjuetinë, ka njoftuar Policinë e Kosovës e cila në bashkëpunim me Prokurorinë janë duke u marrë rastin në fjalë. më shumë

Shqyrtimi Publik i Draft Dokumentit të Planit Rregullues për Zaplluxhe në Parkun Kombëtar “Sharri”

Duke u bazuar në Ligjin për Planifikim Hapësinore, dokumenti Planin Rregullativ për Zaplluxhe është në fazën e diskutimit publik. Në kuadër të këtij procesi, MMPH pret angazhimin e të gjithë të interesuarve, në mënyrë të veçantë të ekspertëve, shoqatave të ndryshme, përfaqësuesve të komunave pjesëmarrëse dhe qytetarëve, që me komente dhe rekomandime të ndihmojnë në plotësimin e dokumentit final.më shumë

Pragu i informimit për ndotje të ajrit

Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës bazuar në nenin 24 dhe 25 të Ligjit për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja (Nr.03/L-160) mbi informimin e publikut për cilësinë e ajrit, dhe duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ për Normat e Cilësisë së Ajrit (UA 02/2011), përkatësisht në Shtojcën VIII e cila parasheh edhe pragjet e informacionit për PM10 dhe për ndotës tjerë për periudhën 24 orëshe, informon publikun e gjerë që gjatë 24 orëve të fundit ka pasur tejkalime të Vlerave Maksimale të Lejuara për PM10 në disa nga lokacionet matëse dhe si pasojë cilësia e ajrit ka qenë e dobët. Në mënyrë specifike AMMK informon se pragu i obliguar informimit për parametrin PM10 (100 ug/m3 për 24 orë) i përcaktuar sipas Shtojcës VIII të Udhëzimin Administrativ për Normat e Cilësisë së Ajrit, është tejkaluar në stacionet matëse në Drenas, Prishtinë (IHMK), Obiliq dhe Gjilan, ndërsa në stacionet matëse në Mitrovicë dhe Han i Elezit ka qenë në kufijtë e pragut të informacionit. më shumë

Ekipi i Fondacionit Kosovar të Mijëvjeçarit ka vizituar Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës

Një ekip nga stafi nacional dhe ekspertët ndërkombëtarë të Fondacionit Kosovar të Mijëvjeçarit ka vizituar Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës për tu njohur më afër me punën e këtij institucioni, nevojat dhe mundësitë për përfitime më efikase nga projekti.Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës është një nga partnerët kryesorë në zbatimin e projekteve të Fondacionit Kosovar të Mijëvjeçarit (Milenium Foundation Kosovo-MFK). më shumë

previous

6-10 Nga 376

next