BALLINA BreadCrumbTrailer Arkivi - Lajme

Arkivi - Lajme

Publikohet vjetari hidrometeorologjik për vitin 2014

Vjetari hidrometeorologjik është burim i rëndësishëm i informacionit nga monitorimet dhe vrojtimet Hidrometeorologjike. Qëllimi i tij është të shërbej si bazë e besueshme dhe zyrtare e të dhënave për politikbërësit, publikun, komunitetin shkencor dhe përfaqësuesit e sektorit privat, për planifikimin dhe zhvillimin ekonomik të Republikës së Kosovës.Vjetarin Hidrometeorologjik për vitin 2014, përmban informata nga monitorimi i dukurive dhe parametrave hidrologjik dhe meteorologjik gjatë këtij viti. Pjesë e raporti janë edhe të dhënat për shtrirjen e rrjetit të stacioneve meteorologjike dhe hidrologjike në Kosovë.më shumë

Raporti per gjendjen e cilesise se ajrit 16-17 03 2017

Bazuar në matjet e realizuara nga Institutiti Hidrometeorologjik i Kosovës, nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit është vërejte së gjatë ditëve të fundit nuk janë paraqite tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10. Vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50ug/m3, ndërsa gjate këtyre ditëve vlera maksimale e mesatares ditore është shënuar me date 16.03.2017 e cila ka arritur në vlerën 38.0µg/m3, e cila është nën normat e lejura, për me shum shih grafikonin në vazhdim.më shumë

Raporti per gjendjen e cilesise se ajrit 14-16 03 2017

Bazuar në matjet e realizuara nga Institutiti Hidrometeorologjik i Kosovës, nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit është vërejte së gjatë ditëve të fundit nuk janë paraqite tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10. Vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50ug/m3, ndërsa gjate këtyre ditëve vlera maksimale e mesatares ditore është shënuar me date 15.03.2017 e cila ka arritur në vlerën 36.8µg/m3, e cila është nën normat e lejura, për me shum shih grafikonin në vazhdimmë shumë

Raporti per gjendjen e cilesise se ajrit 13-14 03 2017

Bazuar në matjet e realizuara nga Institutiti Hidrometeorologjik i Kosovës, nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit është vërejte së gjatë ditëve të fundit nuk janë paraqite tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10. Vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50ug/m3, ndërsa gjate këtyre ditëve vlera maksimale e mesatares ditore është shënuar me date 13.03.2017 e cila ka arritur në vlerën 21.2µg/m3, e cila është nën normat e lejura, për me shum shih grafikonin në vazhdim.më shumë

Cilësia e ajrit në Prishtinë 08- 09 mars 2017

Bazuar në matjet e realizuara nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës dhe nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit, gjatë tri ditëve te kaluara nuk janë regjistruar tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10. Gjate këtyre ditëve vlera e e larte mesatare ditore është shënuar me 08.03.2017 dhe ka arritur në 15 µg/m3, që është brenda normave te lejuara (vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50 µg/m3).më shumë

previous

6-10 Nga 322

next