BALLINA BreadCrumbTrailer Arkivi - Lajme

Arkivi - Lajme

Raporti per gjendjen e cilesise se ajrit 09-10 02 2017

Bazuar në matjet e realizuara nga Institutit Hidrometeorologjik i Kosovës, nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit është vërejte së gjatë ditëve të fundit nuk janë paraqite tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10. Vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50ug/m3, ndërsa gjate këtyre ditëve vlera maksimale e mesatares ditore është shënuar me date 09.02.2017 e cila ka arritur në vlerën 21.0µg/m3, e cila është mbrenda normave të lejura, për me shum shih grafikonin në vazhdim.më shumë

Raporti për cilësinë e ajrit 8 dhe 9 Shkurt 2017

Bazuar në matjet e realizuara nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit është vërejtur së gjatë ditëve të fundit nuk janë paraqite tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10. Vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50ug/m3, ndërsa gjate këtyre ditëve vlera maksimale e mesatares ditore është shënuar me date 08.02.2017 e cila ka arritur në vlerën 16.3µg/m3, e cila është brenda normave të lejuara.më shumë

Raporti per gjendjen e cilesise se ajrit 07-08 02 2017

Bazuar në matjet e realizuara nga Institutit Hidrometeorologjik i Kosovës, nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit është vërejte së gjatë ditëve të fundit nuk janë paraqite tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10. Vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50ug/m3, ndërsa gjate këtyre ditëve vlera maksimale e mesatares ditore është shënuar me date 07.02.2017 e cila ka arritur në vlerën 27.7µg/m3, e cila është mbrenda normave të lejura, për me shum shih grafikonin në vazhdim.më shumë

Raport përmbledhës për cilësinë e ajrit nëntor-dhjetor 2016 dhe janar 2017

Nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit është konstatuar së gjatë periudhës monitoruese Nëntor - Dhjetor 2016 dhe Janar 2017 janë paraqitur tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10. Vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50ug/m3. Ndërsa numri i ditëve të lejuara me tejkalime për PM10 është 35 ditë.Gjatë tërë këtyre muajve janë regjistruar 46 ditë (raste ) me tejkalime mbi vlerat e lejuar të PM10. Në muajin Nëntor 10 ditë, në muajin Dhjetor 21 ditë, dhe në muajin Janar 15 ditë. më shumë

Raporti per gjendjen e cilesise se ajrit 06-07 02 2017

Bazuar në matjet e realizuara nga Institutit Hidrometeorologjik i Kosovës, nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit është vërejte së gjatë ditëve të fundit nuk janë paraqite tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10. Vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50ug/m3, ndërsa gjate këtyre ditëve vlera maksimale e mesatares ditore është shënuar me date 06.02.2017 e cila ka arritur në vlerën 13.3µg/m3, e cila është mbrenda normave të lejura, për me shum shih grafikonin në vazhdim.më shumë

previous

6-10 Nga 299

next