BALLINA BreadCrumbTrailer Arkivi - Lajme

Raportimi ditor për cilësinë e ajrit

Të dhënat i referohen dy stacioneve në qytetin e Prishtinës (stacioni në oborrin e ndërtesës Rilindja dhe stacioni në oborrin e Institutit Hidrometeorologjik). Paraprakisht rezultatete mbledhura nga matjet automatike të parametrave ndotës të ajrit në këto dy stacioni përpunohen, validohen dhe bëhet analiza për të dhënë një vlerësim të gjendjes së cilësisë së ajrit në zonën e monitorimit.

 

Vlerësimi i gjendjes së cilësisë së ajrit bëhet duke bërë krahasimin e vlerave të rezultateve të fituara me vlerat standard të lejuara sipas ligjeve dhe rregulloreve vendore në fuqi dhe sipas Direktivës 2008/50EC për AjërPastër në Evrope. 

 

Për tu informuar në baza ditore për cilësinë e ajrit në regjionin e Prishtinës shihni linkun:

 

Raporte ditore për cilësinë e ajrit


Njëkohësiht për cilësine e ajrit në Prishtinë mundë të merrni infomata edhe nga stacioni monitorues i EPA USA (Agjencia e Mjedisit e SHBA-ve), në oborrin e Ambasadës së SHBA në Kosovë.


Indeksi i kualitetit të ajrit në Prishtinë në kohë reale sipas EPA

 

 

Prapa