BALLINA BreadCrumbTrailer Arkivi - Lajme

Pandemia dhe cilësia e ajrit në Kosovë!

20.05.2020- AMMK ka bërë një vlerësim të cilësisë së ajrit gjatë muajve mars-prill 2020 duke e krahasuar me të njëjtën periudhë te vitit të kaluar për të analizuar se si kanë ndikuar masat të ndërmarra nga Qeveria e Kosovës për parandalimin e përhapjes së COVID-19.

 

Sikurse dihet masat e ndërmarra nga Qeveria e Kosovës kanë rezultuar në rënie të qarkullimit rrugor dhe në dinamikën e disa aktiviteteve tjera ekonomike, të cilat kanë ndikuar që të ketë edhe rënie të ndotjes së ajrit për disa parametra e sidomos me parametra që ndërlidhen me transportin rrugor.

 

Të dhënat e Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës (AMMK),që vijnë nga sistemi i monitorimit të cilësisë së ajrit që menaxhohet nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, tregojnë për ulje të përqendrimeve të disa ndotësve të ajrit, e në veçanti të përqendrimeve të dyoksidit të azotit (NO2) dhe Grimcave të pluhurit PM2.5 që kryesisht vijnë për shkak të zvogëlimit të trafikut dhe aktiviteteve të tjera të ngjashme.

 

Të dhënat e IHMK nga stacionet e monitorimit, flasin për ulje të ndotjes në shkallë deri në 50% në nivel të vendit krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.

 

Bazuar në të dhënat e regjistruara nga stacionet matës në IHMK është vlerësuar se mesatarja e koncentrimit të NO2 në nivel të Kosovës, gjatë muajit mars ka qenë rreth 15 µg/m3, krahasuar me rreth 30 µg/m3 sa ishte në muajin mars të vitit kaluar. Ndërsa gjatë muajit prill mesatarja e koncentrimit të NO2 në nivel të Kosovës ka qenë rreth 10.4 µg/m3, krahasuar me rreth 23.7 µg/m3 sa ishte në muajin prill  të vitit kaluar.

 

Ulje të koncentrimit janë regjistruar edhe për parametrat tjerë sikurse është PM2.5 përqendrimi i të cilit në ajër është i ndërlidhur poashtu me aktivitetet e transportit.

 

Bazuar në të dhënat e stacioneve matës të IHMK, është vlerësuar se mesatarja e koncentrimit të PM2.5 në nivel të Kosovës, gjatë muajit mars të këtij viti kanë qenë 14.9 µg/m3, krahasuar me rreth 21.7 µg/m3 sa ishin në muajin mars të vitit kaluar. Ndërsa gjatë muajit prill mesatarja e koncentrimittë PM2.5 në nivel të Kosovës ka qenë rreth 10 µg/m3, krahasuar me rreth  17 µg/m3 sa ishte në muajin prill  të vitit kaluar.

 

Duhet konstatuar se në këtë analizë nuk janë marrë parasysh parametrat meteorologjik për dy muajt për të cilët janë analizuar rezultatet e matjeve.

 

Për me shumë informata shihni raportet mujore për cilësi te ajrit për muajit mars-prill për vitin 2020.

 

Prapa