BALLINA BreadCrumbTrailer Për ne BreadCrumbTrailer Organizimi

Organizimi

RREGULLORE (QRK)-Nr. 05/2017 PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS TË MINISTRISË SË MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

 

Neni 45 Struktura organizative e Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës

 

1. Struktura organizative e Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës është si vijon:

1.1.Zyra e Drejtorit të Përgjithshëm;

1.2.Drejtoratet/ Institutet

1.3.Sektoret.

2. Në kuadër të numrit të përgjithshëm të të punësuarve në AMMK, janë përfshirë edhe 36 të punësuar në kuadër të Drejtorisë së Administrimit të DAPK “Bjeshket e Nemuna”, të cilët i

marrin pagat nga komunat përkatësë por kontratat e punës i kanë me MMPH/AMMK.

3. Numri i të punësuarve në Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës është njëqind e dymbedhjetë (112).

 

Neni 46 Zyra e Drejtorit të Përgjithshëm

 

1. Zyra e Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës përbëhet nga:

1.1. Drejtori i Përgjithshëm;

1.2 Nje nëpunës (1) civil i nivelit tekniko administrative.

2.Detyrat dhe përgjegjësitë e Kryeshefit Ekzekutiv për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës përcaktohen me legjislacionin në fuqi.

3.Detyrat dhe përgjegjësitë e nënpunësit civil te Drejtorit të Përgjithshëm, përcaktohen me legjislacionin për shërbimin civil në fuqi.

4.Gjitha shërbimet administrativë duke përfshirë shërbimet juridike, buxhetit, financat, prokurimin, personelin, logjistiken, arkivin etj, obligohen Departamentet përkatëse të MMPH –së, ti ofrojnë shërbime të veçanta AMMK sipas kërkesës.

5. Numri i të punësuarve në Zyrën e Drejtorit të Përgjithshëm është dy (2).

 

Neni 47 Drejtoratet dhe Sektoret e Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës

 

1.      Drejtoratet (ekuivalent Institutet) dhe Sektorët e Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës janë:

 

2. Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës:

2.1. Sektori për Zonat e Mbrojtura;

2.2. Sektori për Biodiversitet.

 

3. Instituti Hidrometeorogjik i Kosovës:

3.1. Sektori për Meteorologji dhe Klime;

3.2. Sektori per Hidrologji ;

3.3. Sektori për Monitorimin e Ajrit; dhe

3.4.Sektori i Monitorimit të Cilesise se Ujërave dhe Dheut.

 

4.Drejtorati për Administrimin e Parkut Kombëtar “Sharri”:

4.1. Sektori për Shërbime Profesionale dhe Administrative;

4.2. Sektori për Mbikeqyrje dhe Kontroll.

 

5. Drejtorati për Administrimin e Parku Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”.

5.1. Sektori për Shërbime Profesionale dhe Administrative;

5.2. Sektori për Mbikeqyrje dhe Kontroll.

 

6. Drejtorati për Vlerësimin e Gjendjes së Mjedisit.

6.1. Sektori për Vlersimin e Gjendjes Mjedisore;

6.2. Sektori për Sistemin e Informimit Mjedisor; dhe

6.3. Sektori për Raportim, Informim dhe Bashkëpunim.

 

7. Drejtorati për Administrimin e Monumenteve Natyrore më Rëndësi të Veçantë.

7.1. Sektori për Monumentin e Natyrës më Rëndësi të Veçantë “Shpella e Gadimes”.

7.2. Sektori për Monumentin e Natyrës më Rëndësi të Veçantë “Ujvarat e Mirushës”