BALLINA BreadCrumbTrailer Arkivi - Lajme

Arkivi - Lajme

Raport për kadastrin e mbeturinave te rrezikshme dhe kimikateve

Ky raport është përgatitur ne kuadër te aktiviteteve te AMMK te realizuara si pjesë e projektit për kadastrin e mbeturinave të rrezikshme dhe kimikateve, te implementuar gjatë periudhës 2019-2020. Hartimi i këtij raporti është i bazuar në kërkesat e Ligjit Nr. 04/L-197 për Kimikatet, ku specifikohet që MMPHI, mban regjistrin e përgjithshëm të kimikateve, në formë të shkruar dhe elektronike. Kimikatet që prodhohen, importohen, tregtohen, dhe magazinohen, duhet të regjistrohen në këtë regjistër përmes raportimeve të rregullta të operatorëve të cilët importojnë, prodhojnë, tregtojnë, dhe përdorin këto kimikate.më shumë

Gjendje jo e mirë e deponive sanitare të mbeturinave komunale

Drejtoria për Vlerësimin e Gjendjes së Mjedisit, e Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, në kuadër të planit të punës për vitin 2021 ka bërë monitorimin dhe vlerësimin e gjendjes së deponive sanitare dhe stacioneve të transferit të mbeturinave komunale. Gjatë periudhës shkurt-qershor 2021, është bërë monitorimi dhe vlerësimi i gjendjes së deponisë sanitare të mbeturinave komunale për regjionin e Pejës, deponisë sanitare të mbeturinave komunale për regjionin e Prizrenit dhe stacionit për trasferimin e mbeturinave komunale në Gjakovë. Bazuar në vizitat e realizuara në terren është konstatuar që gjendja e deponive nuk është e mirë dhe se ka probleme që ndërlidhen me menaxhimin e deponive. më shumë

Habitati i llojit endemik Boshtra një vlerë e shtuar e regjistrit të zonave të mbrojtura të natyrës në Kosovë

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës si institucion qendror përgjegjës për hulumtimin dhe evidentimin e vlerave të natyrës së fundi ka bërë evidentimin e vlerës së natyrës – vendbanimin e llojit endemik Forsythia europaea (Boshtra) që gjendet në kodrën e Goleshit, zonë kjo që përfshinë territorin e Komunës së Fushë Kosovës, Drenasit dhe Lipjanit. Sipas Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës (Nr. 03/L-233) hartimi i arsyeshmërisë profesionale të vlerave të natyrës është përgjegjësi dhe detyrë e Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës. më shumë

Njoftim për Diskutim Publik - Arsyeshmëria profesionale për marrjen nën mbrojtje të zonës “Pishat e Sllatinës” në kategorinë Peizazh i Mbrojtur

Bazuar në kërkesat e Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës (Nr.03/L-233) përkatësisht të Neni 151 (Pjesëmarrja e publikut në vendim marrje), dokumentet e hartuara në sektorin e natyrës para se të aprovohet dhe publikohet duhet ti nënshtrohen diskutimit publik. Bazuar në këto kërkesa edhe draft dokumenti Arsyeshmëria profesionale për marrjen nën mbrojtje të zonës “Pishat e Sllatinës” në kategorinë Peizazh i Mbrojtur, i nënshtrohet diskutimit publik. Diskutimi publik do të jetë i hapur nga date 21.05.2021 deri me date 21.06.2021. më shumë

Njoftim: Pezullohen vizitat në Shpellën e Gadimes deri me datën 18.04.2021

Duke u mbështetur në Vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës me Nr. 01/05, të datës 05.04.2021, për masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19, dhe Vendimit të AMMK-së me Nr. 25/AMMK/2021, të datës 06.04.2021, për punën e stafit të AMMK-së konform vendimit të qeverisë, njoftohen vizitorët e Monumentit me Rëndësi të Veçantë “Shpella e Gadimes”, se pezullohen vizitat gjatë periudhës 07.04.2021 deri më 18.04.2021.më shumë

previous

1-5 Nga 433

next