Naslovna BreadCrumbTrailer O Nama BreadCrumbTrailer Zadaci

Zadaci

ZAKON Br. 03/L- 025 O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

 

POGLAVLJE VII ORGANIZACIJE ZA PRACENJE ŽIVOTNE SREDINE

 

Clan 59. Kosovska agencija za zaštitu životne sredine

1.     Sa namerom monitorisanja kvaliteta i osobine životne sredine, ministarstvo osniva Agenciju za zaštitu životne sredine Kosova (u daljem tekstu: AZŽSK).

2.      

2. Organizaciona struktura i druge odgovornosti AZŽSK-a odre_uju se podzakonskim aktom.

 

Clan 60. Zadaci KAZŽS

 

1.Zadaci AZŽSK-a su:

 

1.1. da obezbedi potrebnu informaciju za administraciju, Vladu i Skupštinu Kosova radi sprovo_enja politika o zaštiti životne sredine;

 

1.2. da razvija i koordinira jednistveni sisitem informacija o zaštiti životne sredine u vezi sa sistemom pracenja stanja životne sredine na Kosovu kao i da prikuplja podatke o životnoj sredini;

 

1.3. da postavlja i održava referentne centre sa bazama podataka za pracenje životne sredine (sociološke-ekonomske podatke, pritiske na životnu sredinu, stanje i kvalitet životne sredine);

 

1.4. da razvija procedure o izradi prikupljenih podataka o sredini i njihovu procenu (modeliranje, prezentiranje i vizuelno predstavljanje);

 

1.5. da obavlja strucne poslove tokom utvr_ivanja sadržaja, metodologije i nacina pracenja stanja životne sredine;

 

1.6. da unapredi i uporedi kvalitet podataka o životnoj sredini sredini;

1.7. da izradi izveštaje o opštem stanju životne sredine na Kosovu, ciljevima, kao i da izvesti o glavnim sektorima (vazduh, zemlja, voda, biloška raznolikost, klimatološke izmene);

 

1.8. da izradi izveštaje o odre_enim pitanjima za zaštitu životne sredine kao što su regioni sa povecanim radiaktivitetima, kvalitet životne sredine, zdravlje i slicno;

 

1.9. obavlja savetodavne poslove za utv_ivanje i pracenje projekata i programa o zaštiti životne sredine;

 

1.10. da pomaže organe odministracije u razvoju novih fromi poltike o zaštiti životne sredine i pracenja sprovo_enja planova i programa o zaštiti životne sredine;

 

1.11. da sara_uje sa Evropskom agencijom o sredin i –EAŽS koja je u sastavu Evropske mreže za informisanje i izvi_anje – EMII;

 

1.12. da sara_uje sa drugim me_unarodnim institucijama i organizacijama o zažtiti životne sredine;

 

1.13. da obezbedi pristup svim informacijama o sredini Kosva prema standardima EAŽS-a;

 

1.14. korišcenje i me_udržavna razmena podataka o sredini ce se regulisati posebnim zakonom;

 

2. AZSK obavlja i druge poslove utvr_enim aktom o osnivanju koje služe za ostvarivanje delatnosti AZSKa utvrenim stavom 1. ovog clana