Naslovna BreadCrumbTrailer Arhiva

Arhiva

Odobrava se Izveštaj o stanju životne sredine za Kosovo 2020

Vlada Republike Kosovo je na svom 39. sastanku kao tačku dnevnog reda imala razmatranje i procesiranje u Skupštini Kosova godišnjeg izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu za 2020. godinu. Ovom prilikom, zajedno sa drugim odlukama, Vlada je odobrila Izveštaj o stanju životne sredine na Kosovu 2020 i prema zakonskim zahtevima ga je obradila za dalju raspravu i usvajanje u Skupštini Kosova. više

Stavlja se pod pravnu zaštitu nekoliko autohtonih rasa golubova Kosova

17.08.2021- U okviru aktivnosti zaštite prirode, na inicijativu Instituta za zaštitu prirode, ministar MŽSPPI-e, Liburn Aliu, putem posebnih odluka stavio je pod zaštitu nekoliko autohtonih rasa golubova Kosova. Uz odobrenje ovih odluka, autohtone vrste golubova: “Pellumbi i Pejes”, “Kryemusmi i Gjakoves”, ‘Gjylia e Prizrenit”, “Piklani i Pejes”, “Akrobatiku-Dyneku i Kosoves’ i “Kuti i Drenicës” dodane su u Registar zaštićenih prirodnih vrednosti koji se vodi u Institutu za zaštitu prirode Kosova. Glavna svrha donošenja ovih odluka je zaštita ovih vrsta zakonom i utvrđivanje uslova za održavanje. Takođe putem ovih odluka nastoji se da se ove vrste zaštite od genetskog mešanja sa stranim rasama i rizika od odnošenje ovih rasa u inostranstvo u svrhu ukrštanja sa drugim rasama. više

Objavljen je Izveštaj MŽSPPI -e o hidroelektranama

11.08.2021 - Radna grupa za "Pregled administrativnih procedura sprovedenih za hidroelektrane i njihovog uticaja na životnu sredinu", završila je svoj rad i predstavila glavne nalaze kroz izvještaj. Ova radna grupa je osnovana odlukom ministra MŽSPPI Liburn Aliu radi preispitivanja zakonitosti i proceduralnih i administrativnih aspekata dozvoljavanja ovih HE. Grupa je uključila stručnjake iz MŽSPPi -e i njegovih podređenih agencija. više

Objavljuje se Atlas biljaka Kosova

16.07.2021- Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture (MŽSPPi), preko Kosovskog instituta za zaštitu prirode, podržalo je objavljivanje Atlasa biljaka na Kosovu. Ovaj atlas je rezultat višegodišnjeg istraživačkog rada lokalnih stručnjaka za botaniku i predstavlja veoma važnu publikaciju u ovoj oblasti. Atlas biljaka na Kosovu objavljen je 2012. godine, koji je sadržavao podatke o ukupno 902 biljne vrste. Od tada je tim stručnjaka koji je učestvovao u izradi ovog atlasa nastavio terenska istraživanja i sada donosi fotografije i podatke o 228 drugih biljnih vrsta, povećavajući tako broj na 1130 biljnih vrsta, uključujući 1/3 biljaka sa Kosova, od oko 3.000 biljnih vrsta za koje se smatra da se nalaze u našoj zemlji. Ovaj dokument će biti važan za centralne, lokalne, kao i akademske institucije, jer sadrži važne naučne podatke za našu floru. Ovi podaci su od posebne vrednosti za Kosovsku agenciju za zaštitu životne sredine, odnosno Kosovski institut za zaštitu prirode jer omogućavaju kompletiranje baze podataka i izradu detaljnog popisa biljnih vrsta na Kosovu. više

Nacionalni sistem informacija o šumskim požarima

U okviru ovih aktivnosti, Kosovska agencija za zaštitu životne sredine, kao jedan od partnera i korisnika projekta, ugostila je na odvojenim sastancima tim japanskih stručnjaka (JET). Sastanci su održani u Hidrometeorološkom zavodu Kosova i Upravi za procenu uticaja na životnu sredinu, gde su razgovarali o bilateralnoj saradnji sa projektom u pružanju podataka relevantnih za Nacionalni sistem informacija o šumskim požarima (NFFIS), sa fokusom na podatke o hidroenergetici, podaci o obuhvaćenosti zemljišta, podaci o zaštićenim područjima i drugi podaci koje je proizvela KAZŽS.više

previous

1-5 Od 19

next