BALLINA

Mirë se erdhët në portalin e AMMK!

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës (AMMK). Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. AMMK nuk është vetëm një institucion qeveritar, por një vend ku ju mund të gjeni shumë informata për mjedisin e Kosovës dhe mund t'i parashtroni pyetjet dhe shqetësimet tuaja për mbrojtjen e mjedisit. më shumë

Raporti për gjendjen e ujërave në Kosovë 2020

Paraqet gjendjen e ujërave në Kosovë për përiudhën 2015- 2020. Në raport janë të përfshirë gjëndja e ujërave sipërfaqësore, nëntokësore, ligjet dhe aktet nënligjore për sektorin e ujërave, dokumentet strategjike për ujëra, rrjeti hidrografik i ujërave, reshjet, zonat e mbrojtura ujore, shfrytëzimi i ujërave sipas sektorëve të ndryshëm si dhe investimet dhe projektet në sektorin e ujërave.Të dhënat për përgatitjen e raportit janë grumbulluar nga institucionet që bëjnë monitorimin e cilësisë dhe sasisë së ujerave, kompanitë që menaxhojnë ujërat si dhe institucione tjera qeveritare dhe joqeveritare të cilat kanë përgjegjësi të caktuara në sektorin e ujërave. më shumë

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës pjesë e aktiviteteve të rrjetit të zonave të mbrojtura Emerald

Përfaqësuesit e Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës kanë marrë pjesë në takimin virtual të organizuar nga Agjencioni Evropian i Mjedisit, Komisioni Evropian dhe Këshilli i Evropës, të cilët po bashkëpunojnë ngushtë për të mbështetur përparimin në krijimin e Rrjetit të zonave të mbrojtura Emerald në vendet e Ballkanit Perëndimor. Pjesëmarrësit e këtij aktiviteti kanë përfshirë kryesisht ekspertë që kanë përvojë në projekte dhe procese të zhvillimit të Rrjetit Emerald, dhe të Natura 2000, që është pjesë e rëndësishme e Rrjetit të zonave Emerald. Rrjeti i zonave Emerald është rrjeti ekologjik për ruajtjen e llojeve të kafshëve dhe bimëve të egra dhe habitateve natyrore me rëndësi evropiane. Ai përbëhet nga Zonat me Interes të Veçantë të Konservimit të përcaktuara sipas Rekomandimit dhe Rezolutës së Komitetit të Përhershëm të Konventës së Bernës. më shumë