29 - Drejtorite | AMMK

Detyrat dhe përgjegjësitë e Drejtoratit për Administrimin e Parkut Kombëtar “Bjeshket e Nemuna” janë:

 •     Kryen aktivitetet per planifikimin, ruajtjen, dhe menaxhimin e qendrueshem te  resurseve pyjore;
 •     Kryen aktivitete kontrolli dhe parandalimi te veprimeve ilegale ne park;
 •     Inicon Fletëparaqitje për veprimet ilegale brënda territorit te Parkut Kombëtar;
 •     Harton plane për menaxhimin dhe projekteve për mbrojtjen, zhvillimin dhe shfrytëzimin racional të resurseve natyrore të Parkun Kombëtar “Bjeshket e Nemuna”;
 •     Planifikon zbatimin e masave për mbrojtjen dhe zhvillimin e florës dhe faunës;
 •     Planifikon zbatimin e masave për mbrojtjen dhe zhvillimin pyjeve;
 •     Kujdesi ndaj resurseve natyrore të Parkut Kombëtar dhe ndalimi i veprimeve ilegale, prerjet e pyjeve, gjuetinë, peshkimin, ndërtimin e objekteve, uzurpimin e pronave;
 •     Zbaton masat për mbrojtjen e natyrës nga zjarret, insektet dëmtuese, sëmundjet bimore dhe ndotësit e ndryshëm;
 •     Identifikimin e personave që bëjnë vepra ilegale;
 •     Përgatit raporte vjetore për realizimin e planeve dhe projekteve në Parkun Kombëtar si dhe përgatitja e planeve të punës.
 •     Kujdesi ndaj resurseve natyrore të Parkut Kombëtar dhe ndalimi i veprimeve ilegale, prerjet e pyjeve, gjuetinë, peshkimin, ndërtimin e objekteve, uzurpimin e pronave;
 •     Identifikon e personat që bëjnë vepra ilegale;
 •     Zbaton masat për mbrojtjen e natyrës nga zjarret, insektet dëmtuese, sëmundjet bimore dhe ndotësit e ndryshëm;
 •     Kontrollon transportin e drunjëve në territorin e Parkut Kombëtar dhe ndërmarrja e masave ligjore ndaj parregullsive në këtë aspekt;
 •     Kontrollon dhe mirëmbanë shenjat e kufijve të jashtëm dhe të brendshëm të Parkut Kombëtar;
 •     Kontron lëvizjen dhe transportin në territorin e Parkut Kombëtar;
 •     Aplikon dënimet mandatore dhe konfiskimi i mjeteve te ndryshme me te cilat behen veprimet ilegale ne Parkun Kombetar;

Udhëheqësi i Drejtoratit për Administrimin e Parkut Kombëtar “Bjeshket e Nemuna” raporton tek Drejtori i Përgjithshëm.

 

Ligji nr. 04/l - 086 për parkun Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”

 

Studim mbi arsyeshmërinë e shpalljes së territorit të Bjeshkëve të Nemuna Park Nacional