BALLINA BreadCrumbTrailer Arkiva

Publikohet Atllasi i Bimeve te Kosoves

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI), përmes Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës ka përkrahur realizimin e botimit të Atllasit të Bimëve të Kosovës. Ky atlas është rezultat i një pune hulumtuese disa vjeçare të ekspertëve vendor të botanikës dhe paraqet një publikim shumë të rëndësishëm në këtë fushë. Në vitin 2012 ishte botuar Atllas i Bimëve të Kosovës, i cili në vete përmbante të dhëna për gjithsejtë 902 lloje bimore. Që nga ajo kohë ekipi i ekspertëve që ka marrë pjesë në hartimin e këtij atllasi, ka vazhduar hulumtimet në terren dhe tani sjellë fotografi dhe të dhëna edhe për 228 lloje tjera bimore, duke rritur kështu numrin në 1130 lloje bimore, dhe duke përfshirë 1/3 e bimëve të Kosovës, nga rreth 3.000 lloje bimore sa mendohet se janë në vendin tonë. më shumë

Konkursi për fotografi Ndryshimi i klimës PIX

Konkursi i ri për fotografi i Agjencisë Evropiane të Mjedisit (EEA): Ndryshimi i klimës PIX synon të fotografohet ajo që është rreth nesh: ndryshimi i klimës dhe përgjegjet tona ndaj saj. Dërgoni fotot tuaja më të mira deri më 1 gusht 2021. Konkursi është i hapur për qytetarët e 32 vendeve anëtare të EEA dhe gjashtë vendeve bashkëpunuese, duke përfshirë 27 shtetet anëtare të BE, Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia, Zvicra, Turqia, Shqipëria, Bosnje dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Të gjithë pjesëmarrësit duhet të jenë të moshës mbi 18 vjeç.më shumë

Publikohet Raporti i menaxhimit të mbeturinave komunale në Kosovë për vitin 2019

Në këtë raport është pasqyruar gjendja e zbatimit të legjislacionit në fushën e menaxhimit të mbeturinave komunale, mbulimit me shërbimin e mbledhjes dhe transportit të mbeturinave, faturimin dhe arkëtimin, identifikimin dhe regjistrimin e deponive ilegale në tërë territorin e vendit, sasinë e mbeturinave komunale të grumbulluar dhe të gjeneruar sipas komunave, të dhëna lidhur me nismat e komunave për ndarjen e mbeturinave në burim dhe të dhëna tjera të rëndësishme.Të dhënat e prezantuara janë reale dhe të verifikuara përmes një procesi transparent në bashkëpunim të plotë me akterët e involvuar në procesin raportimit, mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave mbi menaxhimin e mbeturinave në komuna.Shprehim bindjen se akterët përgjegjës për menaxhimin e mbeturinave, rezultatet dhe të gjeturat në këtë Raport, do të përdoren për adresimin ngecjeve dhe për përmirësimin e gjendjes në këtë sektor, duke zbatuar masa dhe politika konkrete.më shumë

Publikohet Raporti Emetimi i Gazrave Serrë në Kosovë 2014-2019

Emetimet vjetore të gazrave serrë në Kosovë për vitin 2019 janë vlerësuar rreth 9613 Gg (Giga gram) CO2 eq, (equivalent) ose rreth 9.6 milion ton CO2 eq. Burimi kryesor i emetimeve të gazrave serrë është sektori i energjisë me pjesëmarrje prej 86% të totalit te emetimeve. Sektori i dytë është ai i bujqësisë, pylltarisë dhe përdorimit të tokës me 8%. Sektori i mbeturinave përfaqëson 5% të totalit të emisioneve kurse sektori i proceseve industriale dhe përdorimit të produkteve me rreth 1%.Kategoritë kyçe të emetimeve të gazrave të serrës sipas IPCC janë: industria e energjisë, transporti rrugor, industria prodhuese dhe ndërtimit, fermentimi enterik, deponimi i mbeturinave të ngurta, prodhimi i çimentos, ujërat urbane, emetimet e drejtpërdrejta nga menaxhimi i tokës, menaxhimi i plehut etj.më shumë

Sistemi Kombëtar i Informimit për Zjarre Pyjore

Agjencioni Japonez për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA) po mbështet institucionet e Kosovës për të zhvilluar Ndërtimin e Kapaciteteve për Zvogëlimin e Rreziqeve nga Katastrofat përmes Sistemit Kombëtar të Informimi për Zjarre Pyjore (NFFIS) dhe zgjidhjeve të bazuara në Eko-Sistem. Në kuadër të këtyre aktiviteteve Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës si një nga partnerët dhe përfituesit e projektit ka pritur në takime të ndara ekipin e ekspertëve japonezë (JET). Takimet janë realizuar në Institutin Hidrometeororlogjik të Kosovës dhe në Drejtorinë për Vlerësimin e Gjendjes së Mjedisit.më shumë

previous

6-10 Nga 445

next