BALLINA BreadCrumbTrailer Arkivi - Lajme

Arkivi - Lajme

Ftesë për tender

Agjencia Suedeze për Mbrojtjen e Mjedisit kërkon një administrator lokal të projektit në Prishtinë, Kosovë, me përvojë në projekte ndërkombëtare mjedisore, njohuri për Kosovën, njohuri kompjuterike dhe për të kryer kryesisht detyra administrative në kuadër të projektit “Ndërtimi i Kapaciteteve Mjedisore në Përdorimin e të Dhënave në Kosovë 2021- 2023”.më shumë

Raporti i Auditimit të Performancës mbi procesin e licencimit të shfrytëzuesve të mineraleve

Institucionet nuk janë angazhuar mjaftueshëm për mbrojtjen e mjedisit nga aktivitetet minerare. Keshtu thot Raporti i Auditimit të Performancës i Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA) mbi procesin e licencimit të shfrytëzuesve të mineraleve ndërtimore e industriale dhe mbrojtjen e mjedisit nga kjo veprimtari. Gjetjet e këtij raporti, kanë treguar se institucionet përgjegjëse nuk kanë bërë mjaftueshëm për të mbrojtur mjedisin nga operatorët ekonomik gjatë zhvillimit të aktivitetit minerar duke mundësuar që këta operatorë të operojnë pa zbatuar kriteret e kërkuara dhe pa ofruar siguri në terren. më shumë

Publikohen të dhënat e inventarit të emisioneve të ndotësve në ajër dhe modelimi i shperndarjes se tyre në territorin e Kosovës

Në kuadër të projektit “Menaxhimi i Informacioneve për Cilësinë e Ajrit, Ndryshimin e Sjelljes dhe Shërbimet e Komunikimit”, të mbështetur nga Fondacioni i Mijëvjeçarit të Kosovës – MFK, si pjesë e komponentës “Azhurnimi i inventarit të emetimeve në ajër: Metodologjia e hollësishme për inventarin e emetimeve të substancave ndotëse në Kosovë”, janë publikuar të dhënat për Inventarin e emisioneve të ndotësve në ajër dhe modelimi i emisioneve në ajër në Kosovë për vitin 2018.më shumë

Vjetari Hidrometeorologjik 2019

Vjetari Hidrometeorologjik 2019, është vazhdimësi e procesit të publikimeve të të dhënave klimatike të gjeneruara dhe monitoruara nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës i cili kryen këtë detyrë në në bazë të Ligjit Nr.06/L -035 për veprimtaritë hidrometeorologjike. Vjetari përmban informata nga monitorimi i vazhdueshëm hidrologjik, klimatologjike dhe meteorologjik në Republikën e Kosovës për vitin 2019. Publikimi i vjetarit është mbështetur nga GIZ GmBH në kuadër të përkrahjes për ngritjen dhe forcimin e sektorit të hidrologjisë dhe meteorologjisë në Kosovë. më shumë

Mbulushmëria e tokave 2000-2018, të dhëna faktike për vendet anëtare të EEA

Agjencia e Mjedisit të Evropës, EEA ka publikuar sot fletët e fakteve të vendeve për mbulushmërinë e tokës 2000-2018 si një grup panelësh interaktivë që ofrojnë figura dhe harta me karakterizimin konciz të ndryshimeve të mbulesës së tokës në vendet anëtare të EEA 38 dhe vendet bashkëpunuese nga Ballkani Perëndimorë, ku është përfshirë edhe vlerësimi për Kosovën. Vlerësimi është bërë bazuar në modelin e EEA dhe është analizuar nga Shërbimi Copernicus ii Monitorimit të Tokës për të dhënat e mbulushmërisë së tokave Corine Land për 2000-2018.më shumë

previous

6-10 Nga 433

next