Naslovna BreadCrumbTrailer Arhiva

Objavljuje se Atlas biljaka Kosova

16.07.2021- Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture (MŽSPPi), preko Kosovskog instituta za zaštitu prirode, podržalo je objavljivanje Atlasa biljaka na Kosovu. Ovaj atlas je rezultat višegodišnjeg istraživačkog rada lokalnih stručnjaka za botaniku i predstavlja veoma važnu publikaciju u ovoj oblasti.

 

Atlas biljaka na Kosovu objavljen je 2012. godine, koji je sadržavao podatke o ukupno 902 biljne vrste. Od tada je tim stručnjaka koji je učestvovao u izradi ovog atlasa nastavio terenska istraživanja i sada donosi fotografije i podatke o 228 drugih biljnih vrsta, povećavajući tako broj na 1130 biljnih vrsta, uključujući 1/3 biljaka sa Kosova, od oko 3.000 biljnih vrsta za koje se smatra da se nalaze u našoj zemlji.

 

Ovaj dokument će biti važan za centralne, lokalne, kao i akademske institucije, jer sadrži važne naučne podatke za našu floru. Ovi podaci su od posebne vrednosti za Kosovsku agenciju za zaštitu životne sredine, odnosno Kosovski institut za zaštitu prirode jer omogućavaju kompletiranje baze podataka i izradu detaljnog popisa biljnih vrsta na Kosovu.

 

Unutar biljnih vrsta uključenih u ovaj atlas postoje i endemske biljne vrste sa Balkana i sa Kosova, kao i retke i ugrožene vrste. Stoga će ovaj dokument i ovi podaci biti dobra osnova za izradu politika, strategija i planova za zaštitu retkih i ugroženih biljnih vrsta i njihovih staništa.

 

Podizanje svesti o zaštiti biodiverziteta ima posebnu ulogu u njihovoj zaštiti i prepoznavanju značaja biljnih vrsta. Verujemo da će publikacije poput ovog atlasa doprineti povećanju svesti svih slojeva o prepoznavanju i zaštiti biodiverziteta biljnih vrsta u našoj zemlji.

Takođe, ovaj atlas će ući u službu obrazovnih ustanova različitih nivoa kao dokumentarni materijal i praksa, što će olakšati upoznavanje sa biljnim vrstama Kosova i njihovo širenje.

 

U okviru ciljeva zaštite prirode i biodiverziteta, centralne i lokalne institucije treba da daju poseban značaj brizi i zaštiti prirodnog nasleđa Kosova, kroz osmišljavanje efikasnih politika za zaštitu retkih i ugroženih biljaka i životinjske vrste i očuvanje njihovih staništa.

 

Kosovski institut za zaštitu prirode takođe će se uključiti u osnivanju saradnje ne samo sa relevantnim nacionalnim institucijama nadležnim za očuvanje biodiverziteta, već i sa međunarodnim organizacijama, akademskim i istraživačkim institucijama i organizacijama civilnog društva, kako bi se postigao naš zajednički cilj zaštite naše biološke raznolikosti i prirodnog nasleđa.

 

Preuzmite: Atlas biljaka Kosova

 

Natrag