538 - Lajmi Single | AMMK

Monitorimi faunës së egër në territorin e PK “Bjeshkët e Nemuna”

01 December 2021

foto

01.12.2021- Në kuadër të aktiviteteve të rregullta për monitorimin dhe inventarizimin e biodiversitetit në zonat e mbrojtura të natyrës, Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës - IKMN edhe gjatë vitit 2021 ka vazhduar së realizuari aktivitetin e monitorimit të faunës së egër përmes vendosjes së kamerave kurth në zonat e mbrojtura të natyrës, dhe me theks të veçantë në Parkun Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”.

 

Në kuadër të këtij aktiviteti IKMN, po bashkëpunon edhe me Organizatat Jo Qeveritare Mjedisore Lokale. Një bashkëpunimin i tillë është duke u realizuar me shumë sukses me OJQ “ERA”, nga Peja, e cila është duke bërë monitorimin e faunës në kuadër të zonës së mbrojtur të Parku Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”, në disa lokacione të parkut.

 

Nga ky monitorim janë siguruar të dhënave për pranin e disa llojeve të rralla të faunës në territorin e Parkut Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”, sikurse janë Rreqebulli (Lynx lynx), Ariu (Ursus arctos), Dhia e Egër (Rupicapra rupicapra) dhe Kaprolli (Capreolus capreolus).