545 - Lajmi Single | AMMK

Raporti Vjetor për Gjendjen e Mjedisit 2020

01 March 2022

foto

 

Hartimi i Raportit për Gjendjen e Mjedisit në Kosovë, është i bazuar në Ligjin e Mbrojtjes së Mjedisit. Sipas nenit 25, të këtij ligji, Qeveria e Kosovës, me propozim të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, i paraqet Kuvendit, Raport Vjetor për Gjendjen e Mjedisit. 

 

Raporti përmbanë të dhëna për:  gjendjen e mjedisit dhe ndryshimet në mjedisnë krahasim me raportin e mëparshëm, ndikimet mjedisore në shëndetin e popullatës, gjendjen e mjediseve të rrezikuara, zbatimin e strategjisë së mjedisit dhe planit të veprimit,  masat e ndërmarra për mbrojtjen emjedisit,  zhvillimin e institucioneve mjedisore dhe financimin e sistemit për mbrojtjen e mjedisit.

 

Në përputhje me detyrat dhe përgjegjësitë e institucioneve qeveritare, Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës është  institucioni që harton këtë dokument.  Ky raport vjetor paraqet gjendjen e mjedisit për vitin 2020, por edhe të dhënat të më hershme kanë zënë vend të konsiderueshëm me qëllim krahasimi.

 

Për hartimin e raportit, AMMK ka grumbulluar të dhëna mjedisore nga institucionet monitoruese, operatorët, ndërmarrjet e ndryshme, publikimet, raportet dhe nga burime tjera. Të dhënat e grumbulluara janë përpunuar në informata kualitative mjedisore që tani janë prezantuar në këtë raport. 

 

Prezantimi i gjendjes për disa sektor mjedisor është më pak i mbuluar si pasojë e mungesës së të dhënave, mungesës së monitorimit, bazës ligjore të pamjaftueshme apo edhe aspekte tjera institucionale e menaxhuese. 

 

Qëllimi kryesore këtij raporti  është informimi i institucioneve vendimmarrëse për gjendjen e mjedisit në Kosovë, me qëllim që të dhënat e prezantuara të shërbejnë për hartimin e politikave adekuate mjedisore dhe përo rientimin e zhvillimeve, planifikimeve dhe investimeve strategjike në sektorët të cilët kanë ndikim në mjedis, siç janë: ekonomia, industria, energjetika, transporti, bujqësia etj.  

Paraprakisht Raporti Vjetor për Gjendjen e Mjedisit 2020, është diskutuar dhe është aprovuar nga Qeveria e Kosovës dhe nga Kuvendi i Kosovës.

 

Për më shumë Raporti Vjetor për Gjendjen e Mjedisit 2020