755 - Lajmi Single | AMMK

Rrjedhat e të dhënave bazë të Eionet 2022 - Kosova arrinë rezultat prej 100%

20 December 2023

foto

Rrjeti Evropian i Informacionit dhe Vëzhgimit të Mjedisit (Eionet) është një rrjet partneriteti i Agjencisë së Mjedisit të Evropës (EEA) dhe vendeve anëtare dhe bashkëpunuese të tij. Kjo përmbledhje paraqet rezultatet e të dhënave të mbledhura në vitin 2022 për 13 grupe të të dhënave bazë të EIONET. Ai përmbledh vlerësimin e qindra dërgesave të të dhënave të marra nga vendet raportuese.

Qëllimi i kësaj përmbledhje është të tregojë përparimin kundrejt kritereve të raportimit të rënë dakord (koha dhe cilësia e të dhënave), duke i lejuar vendet të identifikojnë dhe të prioritizojnë burimet që u nevojiten për procedurat e rregullta të raportimit.

Sigurimi i të dhënave me cilësi të lartë nga Eionet është thelbësor për EEA për të arritur misionin e saj për të ofruar informacion në kohë, të synuar, të përshtatshëm dhe të besueshëm për politikëbërësit dhe publikun.

Mesazhet kryesore

Dy vende arritën të kenë një rezultat të rrjedhës së të dhënave prej 100%: Kosova dhe Maqedonia e Veriut (Figura). Rezultati prej 100% tregon ofrimin e të dhënave në kohë dhe me cilësi të lartë në të gjitha grupet e të dhënave të mbuluara.

Përveç kësaj, pesë vende arritën të arrijnë një rezultat përfundimtar prej 90% ose më lart. Këto vende janë (sipas renditjes): Austria, Holanda, Estonia, Irlanda dhe Polonia.

Një nga treguesit kryesorë të performancës në Strategjinë EEA-Eionet 2021-2030 është arritja e një rezultati mesatar të rrjedhës së të dhënave prej të paktën 90%. Ky objektiv nuk është arritur plotësisht, pasi performanca e përgjithshme e raportimit të vendeve është në 81% për 27 vendet e BE-së dhe 81% për të gjitha vendet e EEA-së dhe ato bashkëpunuese.

Per më shumë: https://www.eea.europa.eu/pub.../eionet-core-data-flows-2022