30 - Drejtorite | AMMK

Fondacija

Nacionalni park Šar-planina je prvi nacionalni park koji je proglasila Skupština Kosova 1986. godine. Nacionalni park je počeo 1995. godine, prekinut je u periodu 1999-2002, a ponovo je aktiviran u maju 2002. Nacionalni park Šar-planina nalazi se u južnom delu Republike Kosovo i prostire se duž granice sa Republikom Makedonijom. Površina Nacionalnog parka, prema Zakonu, iznosi 39000 ha, koja se nalazi na teritoriji četiri opštine: Prizren (19 500 ha/50%), ertrpce (15 210 ha/39%), Suva Reka ( 2 730 ha / 7%) i Kačanik (1560 ha / 4%).

Nacionalnim parkom Šar-planina upravlja Direkcija Nacionalnog parka sa sedištem u Prizrenu, koja je delovala u okviru Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja (MSPP), kao deo Kosovske agencije za zaštitu životne sredine.

Aktivnost

Direkcija Nacionalnog parka Šar-planina obavlja sve funkcije koje se odnose na održivo upravljanje prirodnim resursima koje se odnose na planiranje, organizaciju, upravljanje i kontrolu. Osnovne delatnosti u okviru upravljanja prirodnim resursima su: zaštita i razvoj prirodnih resursa, istraživanje i proučavanje prirodnih vrednosti, racionalno i održivo korišćenje prirodnih resursa, kompletiranje pravne, organizacione i finansijske infrastrukture za održivo upravljanje Nacionalnim parkom i dr. .

Saradnju

Upravljanje Nacionalnim parkom, kako se radi o najvrednijim prirodnim resursima zemlje, specifično je i zavisi od koordinacije i delovanja mnogih institucionalnih subjekata na lokalnom i centralnom nivou. Nacionalnim parkom upravlja Direkcija PN, ali u funkcionisanje PN, posebno u zaštiti prirodnih resursa, direktno ili indirektno su uključene i druge državne institucije kao što su: opštinske uprave, policija, tužilaštvo, sudovi, inspekcije, hitne službe. , vatrogasne jedinice i dr., kao i nevladine institucije poput ekoloških udruženja, lovaca, planinara, ribolovaca i dr. Direkcija PN ima strategiju saradnje sa svim ovim institucijama koja podrazumeva svakodnevne kontakte, koordinaciju aktivnosti i konkretne akcije u zaštiti prirodnih resursa. Pored ovih institucija, Direkcija PN sarađuje i sa drugim institucijama na centralnom nivou, uglavnom u aspektima razvoja Nacionalnog parka, kao što su: institucije MSPP (KEPA, ZJZ, DM, DU, itd.), institucije druga ministarstva (MPŠRR, KFA, DT, itd.), KFOR-I, međunarodne NVO (PM Grup, Agrifor, USAID, itd.). Pravilna saradnja sa ovim institucijama važna je za održivo upravljanje Nacionalnim parkom.

Organizacija

Nacionalnim parkom Šar-planina upravlja Direkcija sa sedištem u Prizrenu, koja deluje u okviru MŽSPP. Ova Uprava u svom sastavu trenutno ima dva sektora, Sektor za šumarstvo i Sektor za biologiju, koji obavljaju poslove iz svoje stručne oblasti. U okviru zaposlenih u Nacionalnom parku izdvajaju se:

- rukovodno, stručno i administrativno osoblje - čiji se poslovi obavljaju u kancelariji i na terenu, i

-čuvari - koji su stalno na terenu i obavljaju poslove zaštite i nadzora prirodnih resursa (šume, biljni i životinjski svijet).

Zakonodavstvo

Nacionalnim parkom se upravlja u skladu sa Zakonom o Nacionalnom parku „Šarska planina“ GZ KSAK 11/86.

Ostali prateći zakoni za upravljanje Nacionalnim parkom su:

· Zakon o zaštiti prirode

· Zakon o zaštiti životne sredine

· Zakon o šumama br. 2003/6

· Krivični zakon Republike Kosovo


Da bi se obezbedilo odgovarajuće zakonodavstvo za upravljanje Nacionalnim parkom Šar-planina, potrebno je izraditi i usvojiti sledeće zakonske akte:

- Usvajanje novog Zakona o Nacionalnom parku Šar planina
-Definisanje nadležnosti upravljanja PN šumama između MSPP i MPŠRR (Uprava za upravljanje treba da ima nadležnosti upravljanja svim prirodnim resursima na celoj teritoriji Nacionalnog parka izbegavajući eventualnu mešavinu nadležnosti)
Izrada Administrativnog uputstva o osnivanju, odgovornosti, funkcijama i organizaciji Autoriteta za upravljanje nacionalnim parkom.
Izrada Uredbe o unutrašnjem redu Nacionalnog parka kojom će se bliže definisati stručni aspekti upravljanja Nacionalnim parkom.


Planiranje

Nacionalnim parkom se upravlja na osnovu ovih planova:

· Prostorni plan Nacionalnog parka
· Plan upravljanja nacionalnim parkom
· Godišnji plan rada
· Izvršni planovi i projekti


Opširnije:

Prirodne vrednosti Nacionalnog parka Šar planine

Stanje prirodnih resursa

Prirodne lepote Nacionalnog parka Šar planine (Galerija fotografija