34 - Drejtorite | AMMK

Dužnosti i odgovornosti

Jedan od glavnih stubova KEPA-e je Uprava za praćenje, procenu i izveštavanje životne sredine. Ova direkcija će odrediti glavne orijentacije i kriterijume za praćenje na osnovu evropskih i nacionalnih standarda i indikatora životne sredine, prosleđivaće i primati informacije od svih potencijalnih štetočina na Kosovu, kao što su energetika, industrija, transport, poljoprivreda, šumarstvo, itd.

Na stručan način, a na osnovu proverenih podataka, donosiće informacije o stanju i kvalitetu vazduha, vode, zemljišta, o stanju prirode i biodiverziteta, o odnosima životne sredine i zdravlja, otpadu; i druge relevantne informacije.

Ova direkcija priprema i organizuje praćenje u skladu sa zahtevima koje dostavlja MSPP, strateškim planovima i programima. Pruža stručne podatke za sistematsko i kontinuirano praćenje stanja životne sredine, prirodnih vrednosti, prirodnih resursa posebnih vrednosti i uticaja na zdravlje na Kosovu.

Kontinuirano prikuplja podatke o parametrima životne sredine i indikatorima zagađenja i prati prirodne faktore, promenljive uslove životne sredine i uslove koji se odnose na vodu, vazduh, zemljište, šumu, biodiverzitet, buku, vibracije i otpad.

Ova direkcija ima za cilj da izvrši hemijsku analizu, obradu podataka i informacija, pripremu procena i prethodno predviđanje potencijalnih ekoloških incidenata.

Direkcija vrši redovno etaloniranje i održavanje opreme za praćenje, uzorkovanje i laboratoriju. Direkcija rukovodi verifikacijom zagađujućih instalacija, pravnih lica i privatnih preduzeća koja imaju zakonske obaveze u vršenju samokontrole emisija.
Ova direkcija je takođe nadležna za izradu opštih i sektorskih izveštaja o stanju životne sredine, izradu ekoloških planova i programa, kao i izradu brošura i drugih informativnih i edukativnih materijala.

Ova direkcija ima zadatak da sarađuje sa Evropskom agencijom za zaštitu životne sredine (EEA), i Evropskom mrežom za informisanje i posmatranje životne sredine (EIONET). Kao i sa drugim domaćim i međunarodnim organizacijama.

Ova direkcija je takođe posvećena uspostavljanju i unapređenju koncepata održivog razvoja u oblasti informisanja i monitoringa životne sredine, kao i definisanju i praćenju projekata i programa zaštite životne sredine, kao i projekata za smanjenje rizika, zaštite životne sredine i prati sprovođenje različitih ekoloških programa. projektima.